Ouderportaal

Zorg voor kinderen

Zorg voor kinderen

Intake

Bij de intake brengen we de schoolgeschiedenis van uw kind in kaart. We praten over de gezondheid van uw kind en andere zaken die het leren van uw kind kunnen beïnvloeden. Daarna neemt de coördinator een aantal testjes af om het beginniveau van uw kind te kunnen bepalen van de taal en het lezen.
In de eerste schoolweek van uw kind kijken we naar het rekenenniveau. 

Onderwijsperspectief

Aan de hand van de leeftijd van uw kind, de schoolervaring in het land van herkomst en de gegevens van de intake, maken we een onderwijsperspectief.  Hierin staan de doelen die we graag met het onderwijs aan uw kind willen behalen. Iedere 10 weken wordt gekeken of de doelen behaald worden.
Ook voor de jongste kinderen van groep 1 en 2 maken we een plan. De kinderen tot 7 jaar volgen we door middel van observatie. Hiervoor gebruiken wij 'KIJK!'. 
Na iedere thema nemen wij een woordenschattoets af.
Bij de oudste kinderen kijken wij ook naar de vorderingen van ieder kind op gebied van lezen, spelling en rekenen. 

Voortgangsgesprek

Tweemaal per jaar krijgen de oudste kinderen een rapport en de jongste kinderen een portfolio. Daarin kunt u met uw kind lezen hoe het gaat. Wij lichten dit altijd toe met een gesprek.  Ook tussendoor nodigen we u uit voor een gesprek om over de ontwikkeling van uw kind te praten. Heeft u zelf een vraag? Kom langs. Wij denken graag met u mee.

Gesprekken kunnen soms lastig zijn vanwege de taal. Daarom mag u altijd een vertaler/tolk meenemen. Is er niemand? Dan kijken we samen naar een oplossing. 

Uitstroom en overdracht

Aan het einde van de periode op De Diamant gaat de leerling wennen op de basisschool. 

Gedurende het schooljaar van de leerlingen bij De Diamant is er al overleg met de IB’er of leerkracht van de basisschool waar een kind naar doorstroomt. Tijdens een warme overdracht bespreken we specifieke aandachtspunten met de leerkracht van de basisschool. Als een kind op de basisschool geplaatst is, houden we contact.

Het duurt gemiddeld vijf jaar voordat kinderen hun taalachterstand helemaal hebben ingelopen en zij zonder extra hulp en begeleiding kunnen meedraaien in het lesprogramma op school. Goed volgen van kinderen is dus ook op de reguliere school van groot belang. 

Extra hulp

Bij hulpvragen kunnen wij een externe deskundige vragen om ons te helpen. Zo hebben wij een medewerker van het samenwerkingsverband 'Onderwijs dat past' die bij leer- of ontwikkelingsproblemen kan observeren en ons kan adviseren hoe we een kind beter kunnen begeleiden.
Ook is een gezinsspecialist verbonden aan onze school. Leerkrachten én ouders kunnen ook advies vragen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Het kan zijn dat de basisschool niet de beste plek is voor een kind om zich op een goede manier verder te ontwikkelen. In dat geval kan het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs betere zorg bieden. Samen met de ouders zoeken we naar de vorm van onderwijs waar het kind zich het best kan ontwikkelen.