Ouderportaal

Zorg voor kinderen

Zorg voor kinderen

Intake

Bij de intake brengen we de schoolgeschiedenis van uw kind in kaart. We praten over de gezondheid van uw kind en andere zaken die het leren van uw kind kunnen beïnvloeden. Soms nemen we een taaltest of leestest in eigen taal af om het beginniveau van uw kind te kunnen bepalen.
In de eerste schoolweek van uw kind kijken we naar het rekenenniveau. 

Onderwijsperspectief

Aan de hand van de leeftijd van uw kind, de schoolervaring in het land van herkomst en de gegevens van de intake, maken we een onderwijsperspectief.  Alle leerlingen hebben een individueel ontwikkelingsplan. Iedere 13 weken wordt gekeken of de doelen van dit plan zijn behaald.
We volgen de leerlingen in hun ontwikkeling door observatie en door toetsing.
Na ieder thema nemen wij een woordenschattoets af. Afhankelijk van het niveau van de leerlingen nemen wij voor rekenen, technisch en begrijpend lezen de Boomtoets af. 
De kleuters volgen we door middel van observatie. Hiervoor gebruiken wij 'KIJK!'. 
Alle leerlingen volgen we op sociaal-emotioneel gebied en welbevinden. Dit doen wij onder andere door regelmatig in gesprek te gaan met de leerling (welbevindengesprek). 
 

Voortgangsgesprek

Tweemaal per jaar krijgen de leerlingen een portfolio. Hierin kunt u met uw kind lezen hoe het gaat. Wij lichten dit altijd toe in een gesprek.  Ook tussendoor nodigen we u uit voor een gesprek om over de ontwikkeling van uw kind te praten.
Heeft u zelf een vraag? Kom langs. Wij denken graag met u mee.

Gesprekken kunnen soms lastig zijn vanwege de taal. Daarom mag u altijd een vertaler/tolk meenemen. Is er niemand? Dan vinden we samen een oplossing. 

Uitstroom en overdracht

Aan het einde van de periode op De Diamant vindt er een warme overdracht plaats. De Diamant bespreekt met de nieuwe leerkracht en Intern Begeleider de ontwikkelingen van de leerling. Ook gaat de leerling wennen op de nieuwe school. 

Als een leerling op de basisschool geplaatst is, houden we contact. De Intern Begeleider van De Diamant bezoekt de leerling na 4 en 26 weken. We observeren de leerling, maken een praatje met de leerling en daarna met de leerkracht. Zijn er vragen, dan denken we graag mee. Zo zorgen we er met elkaar voor dat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen.

Het duurt gemiddeld vijf jaar voordat kinderen hun taalachterstand helemaal hebben ingelopen en zij zonder extra hulp en begeleiding kunnen meedraaien in het lesprogramma op school. Goed volgen van kinderen is dus ook op de reguliere school van groot belang. 

Extra hulp

Bij hulpvragen kunnen wij een beroep doen op externe deskundigen.
Zo hebben wij een medewerker van het samenwerkingsverband 'Onderwijs dat past' die bij leer- of ontwikkelingsproblemen kan observeren en ons kan adviseren hoe we een kind beter kunnen begeleiden.
Ook is een gezinsspecialist verbonden aan onze school. Leerkrachten én ouders kunnen ook advies vragen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Het kan zijn dat de basisschool niet de beste plek is voor een kind om zich op een goede manier verder te ontwikkelen. In dat geval kan het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs betere zorg bieden. Samen met de ouders zoeken we naar de vorm van onderwijs waar het kind zich het best kan ontwikkelen.